Thứ 2, 25/1/2021 Trang chủ  > Giới thiệu Viện
  • Chức năng và Nhiệm vụ của Viện Chiến lược và phát triển GTVT

    - Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển giao thông vận tải và tổ chức sản suất kinh doanh theo quy định của pháp luật

  • Cơ cấu tổ chức

    Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay: +) Lãnh đạo Viện gồm: 01 Viện trưởng, 04 Phó Viện trưởng; +) Cán bộ, viên chức: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Viện là 130 người, biên chế Bộ Giao thông vận tải giao là 87 người.