Thứ 2, 25/1/2021 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Lịch sử hình thành và phát triển
  • Quá trình thành lập

    Ngày 04 tháng 7 năm 1974 Hội đồng Chính phủ ký quyết định số 158/CP về cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, thành lập các tổ chức nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thiết kế và đào tạo trong đó có: - Viện Quy hoạch giao thông vận tải. - Viện Kinh tế vận tải. Từ cuối năm 1988 đến đầu năm 1989, Nhà nước ta đã bắt đầu thời kỳ đổi mới nền kinh tế đất nước, xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, tách quản lý Nhà nước ra khỏi sản xuất kinh doanh, giao quyền chủ động cho các cơ sở. Để phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 652/QĐ-TCCB-LĐ ngày 05/4/1989 thành lập Viện Khoa học kinh tế giao thông vận tải trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Viện Kinh tế - Quy hoạch giao thông vận tải. Ngày 02/11/1996, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2926/QĐ/TCBC-LĐ về việc Đổi tên Viện Khoa học kinh tế giao thông vận tải thành Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.

  • Những thành tích đã đạt được

    Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, hai Viện Quy hoạch giao thông vận tải và Kinh tế vận tải đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phục hồi xây dựng ngành sau chiến tranh, chủ yếu trên các lĩnh vực sau: Chủ trì và tham gia xây dựng quy hoạch giao thông vận tải toàn quốc, các chuyên ngành, vùng lãnh thổ mà trọng tâm là xây dựng các đề án về khôi phục đường sắt Thống nhất, vận tải Bắc Nam, Quy hoạch giao thông vận tải cho các huyện thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, tham gia cùng các đơn vị và các ngành xây dựng quy hoạch các khu công nghiệp mới như nhà máy giấy Bãi Bằng, thủy điện Hòa Bình, đầu mối đường sắt Hà Nội và cầu Thăng Long. Nghiên cứu và tham mưu cho Bộ về các lĩnh vực tổ chức, phân công phân cấp vận tải, vận trù học trong giao thông vận tải, xuất bản các tập san chuyên ngành về giao thông vận tải, trọng tâm là nghiên cứu các giải pháp giải tỏa cảng Hải Phòng, rút hàng nhập, tổ chức vận tải Bắc Nam (vận tải lương thực từ đồng bằng sông Cửu Long ra Miền Bắc và phân bón từ Bắc vào Nam), các phương án phân công phân cấp vận tải từ Trung ương đến địa phương và các ngành vận tải.