Chủ nhật, 25/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Lịch sử hình thành và phát triển  > Quá trình thành lập
  • Quá trình thành lập

    Ngày 04 tháng 7 năm 1974 Hội đồng Chính phủ ký quyết định số 158/CP về cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, thành lập các tổ chức nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thiết kế và đào tạo trong đó có: - Viện Quy hoạch giao thông vận tải. - Viện Kinh tế vận tải. Từ cuối năm 1988 đến đầu năm 1989, Nhà nước ta đã bắt đầu thời kỳ đổi mới nền kinh tế đất nước, xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, tách quản lý Nhà nước ra khỏi sản xuất kinh doanh, giao quyền chủ động cho các cơ sở. Để phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 652/QĐ-TCCB-LĐ ngày 05/4/1989 thành lập Viện Khoa học kinh tế giao thông vận tải trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Viện Kinh tế - Quy hoạch giao thông vận tải. Ngày 02/11/1996, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2926/QĐ/TCBC-LĐ về việc Đổi tên Viện Khoa học kinh tế giao thông vận tải thành Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.