Thứ 2, 25/1/2021 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Lịch sử hình thành và phát triển  > Quá trình thành lập

Quá trình thành lập

26/08/2014 17:34 GMT+7

Ngày 04 tháng 7 năm 1974 Hội đồng Chính phủ ký quyết định số 158/CP về cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, thành lập các tổ chức nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thiết kế và đào tạo trong đó có:

- Viện Quy hoạch giao thông vận tải.

- Viện Kinh tế vận tải. 

Ngày 23 tháng 6 năm 1975 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định số 1459/QĐ/TC quy định về “ Nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác và tổ chức của Viện Quy hoạch giao thông” tiền thân từ Phòng Quy hoạch thuộc Vụ Kế hoạch - Thống kê Bộ Giao thông vận tải và bổ sung thêm một số cán bộ giảng dạy của hai trường Đại học Giao thông vận tải sắt bộ, trường Đại học Đường thủy và Viện Thiết kế giao thông.

Nhiệm vụ của Viện là chủ trì và tham gia xây dựng các quy hoạch giao thông vận tải toàn quốc, các chuyên ngành, vùng lãnh thổ phục vụ xây dựng các kế hoạch 5 năm, 10 năm của Bộ Giao thông vận tải và Nhà nước, tham gia cùng các ngành kinh tế khác, trong xây dựng quy hoạch công nông nghiệp, dịch vụ, tham gia xây dựng các luận chứng kinh tế kỹ thuật.

Ngày 15 tháng 7 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2739/QĐ-TC Quy định chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế vận tải.

Nhiệm vụ của Viện kinh tế vận tải là nghiên cứu và tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải về các lĩnh vực tổ chức vận tải, phân công phân cấp vận tải, các chính sách về cải tiến quản lý trong giao thông vận tải, vận trù học trong giao thông vận tải, xuất bản các tập san chuyên ngành về giao thông vận tải.

Để gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vào quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định số 320/QĐ-TCCB-LĐ ngày 10/2/1983 sáp nhập hai Viện Quy hoạch giao thông vận tải và Kinh tế vận tải thành Viện Kinh tế - Quy hoạch giao thông vận tải.

Nhiệm vụ của Viện Kinh tế - Quy hoạch giao thông vận tải là hướng vào kế hoạch hóa tập trung. Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo chương trình, đề tài về các lĩnh vực Quy hoạch giao thông vận tải (bao gồm quy hoạch chuyên ngành và vùng lãnh thổ); Cơ chế chính sách (bao gồm các lĩnh vực giá, mức, cơ chế chính sách điều hành và quản lý giao thông vận tải), Viện còn được giao nhiệm vụ đi thị sát các cơ sở sản xuất kinh doanh của ngành, các địa phương để hướng dẫn xây dựng quy hoạch giao thông vận tải, rà xét định mức đơn giá, duyệt và trình Bộ ban hành các đơn giá định mức, chính sách trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, tham gia thẩm định các dự án quy hoạch giao thông vận tải …

Từ cuối năm 1988 đến đầu năm 1989, Nhà nước ta đã bắt đầu thời kỳ đổi mới nền kinh tế đất nước, xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, tách quản lý Nhà nước ra khỏi sản xuất kinh doanh, giao quyền chủ động cho các cơ sở. Để phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 652/QĐ-TCCB-LĐ ngày 05/4/1989 thành lập Viện Khoa học kinh tế giao thông vận tải trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Viện Kinh tế - Quy hoạch giao thông vận tải.

Nhiệm vụ của Viện Khoa học kinh tế giao thông vận tải lúc này chủ yếu là tập trung vào nghiên cứu khoa học công nghệ và triển khai trên cơ sở các chương trình, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và các chuyên đề Bộ Giao thông vận tải giao, thực hiện các dịch vụ hợp đồng nghiên cứu với các cơ quan, cơ sở trong và ngoài ngành, kể cả với nước ngoài về các lĩnh vực quy hoạch giao thông vận tải, cơ chế chính sách quản lý giao thông vận tải. Viện không tham gia trực tiếp vào công tác quản lý nhà nước mà phải thông qua các Vụ tham mưu. Nhiệm vụ chính của Viện cũng trên hai lĩnh vực về quy hoạch giao thông vận tải và cơ chế chính sách quản lý giao thông vận tải.

Năm 1996, thực hiện Quyết định số 324/CT ngày 11/9/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tổ chức lại mạng lưới cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Chính phủ đã có Quyết định số 782/TTg ngày 24/10/1996 sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ từ hơn 300 Viện còn 41 Viện, trong đó Bộ Giao thông vận tải có 2 Viện: Viện Khoa học - Công nghệ giao thông vận tải và Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.

Ngày 02/11/1996, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2926/QĐ/TCBC-LĐ về việc Đổi tên Viện Khoa học kinh tế giao thông vận tải thành Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.