Chủ nhật, 25/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Chức năng nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ của Viện Chiến lược và phát triển GTVT

30/10/2009 20:3 GMT+7

I. Chức năng:

1. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển giao thông vận tải, định mức kinh tế-kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải; thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ: Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ và dịch vụ

1. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, cụ thể:

a) Nghiên cứu, xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông trên phạm vi toàn quốc, theo địa phương và vùng lãnh thổ, giao thông đô thị và giao thông nông thôn; quy hoạch phát triển các chuyên ngành giao thông vận tải;

b) Nghiên cứu, xây dựng và đánh giá hiệu quả cơ chế, chính sách quản lý và phát triển giao thông vận tải;

c) Nghiên cứu, dự báo nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa;

d) Nghiên cứu quản lý môi trường và quy hoạch khai thác sử dụng đất để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải;

đ) Nghiên cứu quản lý và tổ chức vận tải;

e) Phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải;

g) Nghiên cứu nguồn lực phát triển giao thông vận tải;

h) Nghiên cứu, xây dựng định mức, đơn giá trong lĩnh vực giao thông vận tải;

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, giao thông vận tải phục vụ công tác quản lý của Bộ và nhiệm vụ nghiên cứu của Viện;

k) Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch chi tiết trong lĩnh vực giao thông vận tải;

l) Nghiên cứu các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong giao thông vận tải;

m) Nghiên cứu, xây dựng chương trình, đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông.

2. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ

a) Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý giá trong lĩnh vực giao thông vận tải.

b) Lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải (bao gồm kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, vận tải).

c) Lập báo cáo môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc, giám sát môi trường; thực hiện dịch vụ khoa học, công nghệ về môi trường.

d) Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực giao thông vận tải.

đ) Khảo sát lưu lượng giao thông và dự báo nhu cầu vận tải.

e) Tư vấn thẩm định quy hoạch phát triển giao thông vận tải của các chuyên ngành đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và quy hoạch phát triển giao thông vận tải các địa phương.

g) Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải; chuyển giao công nghệ; ứng dụng công nghệ; phân tích hiệu quả dự án.

h) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; tư vấn thẩm tra, thẩm định về an toàn giao thông đối với các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông.

i) Lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi...

k) Tư vấn thẩm định, xây dựng định mức, đơn giá trong lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi...

3. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan tới nghiên cứu khoa học và đào tạo về các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác nghiên cứu của Viện.

5. Tổ chức và phối hợp với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài trong công tác đào tạo sau đại học, đào tạo nghề, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; đào tạo tư vấn quản lý và giám sát thi công công trình giao thông; xây dựng dân dụng và công nghiệp.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

III. Quyền hạn và nghĩa vụ trong hoạt động KHCN:

1. Được quyền tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành, địa phương công bố hàng năm.

2. Được tự quyết định biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

3. Được ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; được quyền lựa chọn đối tác, tự quyết định hình thức hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài theo khả năng của Viện.

4. Thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ đã ký kết, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

5. Được mời các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến làm việc, tham gia quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện theo quy định của pháp luật; được quyết định mức lương thuê chuyên gia tùy theo nguồn tài chính của Viện.

6. Được quyền ký quyết định cử cán bộ, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý đi công tác, học tập có thời hạn ở nước ngoài theo quy định.

7. Được thực hiện các hình thức liên kết, được nhận tài trợ và vay vốn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

8. Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện.

9. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển khoa học công nghệ, tăng cường năng lực nghiên cứu.

10. Được lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài theo nhu cầu công việc của Viện phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

11. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

12. Công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Báo chí, Luật xuất bản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

13. Có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong tổ chức mình; giữ bí mật khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

14. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. Quyền hạn và nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Được thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Được liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

3. Được tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện.

4. Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định.

5. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 (Quyết định số 4271/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2013)