Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về quản lý vận tải du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

30/09/2014 10:9 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về quản lý vận tải du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2007 – 2008

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách phục vụ quản lý vận tải du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tổng hợp, đánh giá hiện trạng quản lý vận tải du lịch ở Việt Nam.

- Nghiên cứu các vấn đề phát sinh đối với vận tải du lịch trong quá trình hội nhập WTO.

- Đề xuất các giải pháp cơ chế, chính sách phục vụ quản lý vận tải du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

Các tin khác