Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

NC mô hình quản lý chất lượng toàn diện đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô trong xu thế hội nhập (áp dụng cho một tuyến mẫu).

30/09/2014 10:14 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: NC mô hình quản lý chất lượng toàn diện đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô trong xu thế hội nhập (áp dụng cho một tuyến mẫu).

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Sơn

Thời gian thực hiện: 2007 – 2008

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Nghiên cứu các quy trình công nghệ về quản lý chất lượng đang được sử dụng trên thế giới (TQM), xây dựng mô hình "quản lý chất lượng toàn diện" đối với lĩnh vực vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tại Việt Nam.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chất lượng toàn diện đối với VTHKLT bằng ô tô)

- Phân tích đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất lượng đối với VTHKLT bằng ô tô ở Việt Nam)

-  Xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện đối với VTHKLT bằng ô tô trong xu thế hội nhập

Các tin khác