Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Nghiên cứu sắp xếp mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

30/09/2014 10:18 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu sắp xếp mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2009 – 2010

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Nghiên cứu sắp xếp mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Dự báo nhu cầu vận tải, diện tích bến xe, bãi đỗ xe.

- Đề xuất lựa chọn, các vị trí, loại hình và quỹ đất dành cho các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP Hà Nội mở rộng đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

- Đề xuất lộ trình phát triển và sắp xếp các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP Hà Nội mở rộng đáp ứng được với thực tế cũng như nhu cầu trong tương lai và phù hợp với chiến lược phát triển chung của thủ đô Hà Nội và vùng thủ đô Hà Nội.

Các tin khác