Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tại một số doanh nghiệp vận tải.

30/09/2014 10:22 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tại một số doanh nghiệp vận tải.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2009 – 2010

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Tổng hợp hiện trạng sử dụng và tiêu thụ năng lượng trên phạm vi toàn quốc và ngành giao thông.

- Xây dựng tiêu chí xác định cơ sở vận tải trọng điểm về sử dụng năng lượng

- Khảo sát các cơ sở vận tải trọng điểm về sử dụng năng lượng

- Đề xuất các giải pháp quản lý cơ sở vận tải trọng điểm về sử dụng năng lượng

Các tin khác