Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch GTVT vùng KTTĐ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

30/09/2014 10:32 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch GTVT vùng KTTĐ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2010 – 2012

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Quy hoạch GTVT vùng KTTĐ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội, giao thông vận tải Vùng KTTĐ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Nghiên cứu các quy hoạch, chiến lược ảnh hưởng đến phát triển giao thông vận tải vùng KTTĐ vùng ĐBSCL.

- Dự báo nhu cầu vận tải Vùng KTTĐ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Nghiên cứu, xây dựng quan điểm, mục tiêu quy hoạch giao thông vận tải Vùng KTTĐ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quy hoạch GTVT vùng KTTĐ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Các tin khác