Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Khảo sát xây dựng ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các thành phố lớn.

30/09/2014 14:7 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Khảo sát xây dựng ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các thành phố lớn.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các thành phố lớn.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp VTHKCC bằng xe buýt tại các thành phố lớn.

- Nghiên cứu các bất cập trong quá trình sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp

- Xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

- Đề xuất các giải pháp áp dụng trong thực tế.

Các tin khác