Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Điều chỉnh qui hoạch giao thông đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

30/09/2014 14:19 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Điều chỉnh qui hoạch giao thông đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Điều chỉnh qui hoạch giao thông đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội, giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Đánh giá quy hoạch giao thông đường bộ tỉnh Long An đã được phê duyệt.

- Đề xuất các nội dung cần nghiên cứu điều chỉnh

- Dự báo nhu cầu vận tải tỉnh Long An

- Nghiên cứu, xây dựng quan điểm, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch GTVT đường bộ tỉnh Long An

- Điều chỉnh qui hoạch giao thông đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Các tin khác