Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước phục vụ công tác đặt hàng duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

01/10/2014 15:9 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước phục vụ công tác đặt hàng duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Phương

Thời gian thực hiện: 2012

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước phục vụ công tác đặt hàng duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tổng hợp, đánh giá hiện trạng công tác đặt hàng duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước phục vụ công tác đặt hàng duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các tin khác