Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch mạng lưới các trạm thu phí hoàn vốn của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

01/10/2014 15:40 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch mạng lưới các trạm thu phí hoàn vốn của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Tên chủ nhiệm đề tài: Dư Khánh Thắng

Thời gian thực hiện: 2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Quy hoạch mạng lưới các trạm thu phí hoàn vốn của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát vị trí bố trí các trạm thu phí

- Đề xuất vị trí, mô hình dự kiến các trạm thu phí

- Đánh giá tác động kinh tế, xã hội, giao thông của các trạm thu phí 

- Quy hoạch chi tiết các trạm thu phí

Các tin khác