Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Rà soát, xây dựng bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho công tác VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội

03/10/2014 11:22 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Rà soát, xây dựng bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho công tác VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng bộ định mức và đơn giá mới cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát thực tế định mức tiêu thụ nhiên liệu, giờ công, bảo dưỡng, sửa chữa.

- Rà soát xây dựng bộ định mức mới cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt

- Cập nhập bộ đơn giá mới cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt

Các tin khác