Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của các gói thầu số 01, số 02, số 03 thuộc kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 03 tuyến mở mới tuyến số 63, tuyến số 64, tuyến số 65.

03/10/2014 11:26 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của các gói thầu số 01, số 02, số 03 thuộc kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 03 tuyến mở mới tuyến số 63, tuyến số 64, tuyến số 65.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của các gói thầu số 01, số 02, số 03 thuộc kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 03 tuyến mở mới tuyến số 63, tuyến số 64, tuyến số 65.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu số 01, số 02, số 03 thuộc kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 03 tuyến mở mới tuyến số 63, tuyến số 64, tuyến số 65.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu của các gói thầu số 01, số 02, số 03 thuộc kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 03 tuyến mở mới tuyến số 63, tuyến số 64, tuyến số 65.

Các tin khác