Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Qui hoạch cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

03/10/2014 11:28 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Qui hoạch cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2013 - 2014

Mục tiêu của dự án:

- Qui hoạch cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tổng hợp và đánh giá hiện trạng mạng lưới cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên phạm vi cả nước.

- Dự báo nhu cầu đào tạo và sát hạch lái xe giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Quy hoạch cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Các tin khác