Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Nghiên cứu áp dụng cơ chế tiếp cận ngành trong đầu tư phát triển GTNT ở Việt nam

03/12/2014 10:36 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu áp dụng cơ chế tiếp cận ngành trong đầu tư phát triển GTNT ở Việt nam

Tên chủ nhiệm đề tài: Vũ Hoàng Giang

Thời gian thực hiện: 2006

Mục tiêu của dự án:

+ Làm cơ sở cho các cơ quan hữu quan nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận ngành vào quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đặc biệt là lĩnh vực giao thông nông thôn, góp phần thực hiện đầu tư có hiệu quả.

- Phương pháp:

+ Phân tích, tổng hợp, khảo sỏt thực địa, so sánh, chuyên gia, phương pháp toán,

- Kết quả:

+ Đề tài đã chỉ ra các cơ chế chinh sách, nội dung, mô hình quản lý, phân quyền giao thông nông thôn ở cấp địa phương và năng lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu.

Miêu tả công việc cụ thể:

Chủ nhiệm: chỉ đạo chung, tổng hợp báo cáo chính, tóm tắt, trình bày báo cáo Bộ GTVT, Viện, thực hiện chuyên đề đưa ra các yêu cầu về nội dung phương pháp tiếp cận ngành

Các thành viên:

- Thu thập, tổng hợp dữ liệu, phân tích, đánh gia hiện trạng các mô hình đầu tư phát triển GTNT, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài, đánh giá mô hình tiếp cận ngành, khả năng và các yêu cầu khi áp dụng vào thực tế Việt Nam.

-  Xây dựng các báo cáo chuyên đề.

 

Các tin khác