Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Nghiên cứu hoàn thiện mô hình khoán theo mục tiêu chất lượng trong quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo vùng và loại đường

03/12/2014 10:41 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu hoàn thiện mô hình khoán theo mục tiêu chất lượng trong quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo vùng và loại đường

 Tên chủ nhiệm đề tài: Vũ Hoàng Giang

Thời gian thực hiện: 2010

Mục tiêu của dự án:

Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình khoán phù hợp.

Nghiên cứu hiện trạng hình thức khoán bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đối với toàn bộ hệ thống đường bộ Việt Nam, bao gồm cả hệ thống quốc lộ, đường tỉnh và giao thông nông thôn.

- Phạm vi chính là Nghiên cứu hoàn thiện bộ chỉ tiêu khoán bảo dưỡng thường xuyên cho hệ thống quốc lộ (không phải là xây dựng mới).

Đối tượng nghiên cứu trong phạm vi của đề tài này là các đơn vị quản lý đường bộ, bảo dưỡng đường bộ các cấp; hệ thống đường bộ Việt Nam, một số các văn bản luật và hướng dẫn của ngành giao thông, tài chính liên quan đến công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

- Đối tượng là các đơn vị, gồm:

+ Các khu quản lý đường bộ.

+ Các sở giao thông vận tải.

+ Các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên (thuộc các Khu quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải).

+ Các hạt quản lý đường bộ, tổ (nhóm) và người công nhân bảo dưỡng đường bộ.

- Phương pháp:

+ Phân tích, tổng hợp, khảo sát thựciịa, so sánh, chuyên gia, phương pháp toán,

- Kết quả:

+ Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng mô hình khoán, những ưu, nhược điểm, những tồn tại, bất cập và đề xuất mô hình khoán phù hợp với thực trạng và định hướng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trong tương lai

Miêu tả công việc cụ thể:

Chủ nhiệm: Chỉ đạo chung, tổng hợp báo cáo chính, báo cáo tóm tắt, thực hiện chuyên đề đưa ra các chỉ tiêu khoán; báo cáo Bộ GTVT, Viện

Các thành viên:

- Tổng hợp, phân tích thực trạng công tác khoán BDTX

- Đánh giá các ưu, nhược điểm, nghiên cứu một số kinh nghiệm nước ngoài

- Đưa ra một số mô hinh khoán

 

Các tin khác