Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Bắc Kạn

03/12/2014 10:43 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Bắc Kạn

Tên chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Vân

Thời gian thực hiện: 2010

Mục tiêu của dự án:

- Từ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và ngành GTVT đánh giá và phân tích các ưu khuyết điểm, cơ hội và thách thức đối với ngành GTVT

- Mục tiêu kinh tế - xã hội phát triển đến năm 2020 từ đó dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách, phân luồng vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Thiết kế Quy hoạch phát triển GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Tính suất vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư. Sắp xếp thứ tự ưu tiên xây dựng các công trình theo giai đoạn

- Các cơ chế, chính sách thực hiện 

Miêu tả công việc cụ thể:

- Thu thập số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội trong 5 năm, điều tra khảo sát hiện trạng về GTVT trên địa bàn

- Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và hiện trạng phát triển GTVT trên địa bàn

- Chủ trường chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh và các ngành chủ yếu

- Đếm xe xác định lưu lượng trên một số tuyến đường chủ yếu

- Dự báo nhu cầu vận tải và phân luồng lưu lượng hang hóa và hành khách đến năm 2020 trên toàn tỉnh

- Thiết kế quy hoạch mạng lưới đường: Đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hang không

- Tính suất vốn đầu tư, quỹ đất cho ngành thực hiện GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch

- Yêu cầu, kiến nghị

 

Các tin khác