Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KCHT và GTVT vùng Tây Bắc

03/12/2014 10:45 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KCHT và GTVT vùng Tây Bắc

Tên chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Vân

Thời gian thực hiện: 2012

Mục tiêu của dự án:

Để đảm bảo vẫn đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời vẫn thực hiện mục tiêu kiềm chế làm phát, trên cơ sở nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực, cần thiết phải xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển KCHT GTVT trung hạn và dài hạn trên nguyên tắc rà soát, xác định danh mục theo thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thành các công trình trọng điểm có tính chất động lực thúc đẩy phát triển vùng trên cơ sở các quy hoạch được duyệt. Đồng thời cân nhắc một số dự án giãn tiến độ và tùy thuộc vào điều kiện nguồn lực của đất nước giai đoạn sau 2015 sẽ được xem xét để đầu tư cho phù hợp.

Miêu tả công việc cụ thể:

- S dụng phương pháp thống kê thu thập số liệu, các dự án đã và đang thực hiện trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Lập biểu vốn đầu tư đã cấp, đã ghi trong kế hoạch, vốn còn thiếu theo yêu cầu.

- Khảo sát hiện trường, thu thập cơ sở dữ liệu, số liệu phù hợp với thực tế khu vực vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

- Sử dựng căn cứ pháp lý về Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, các chiến lược, Quy hoạch và quyết định phê duyệt dự án đầu tư về xây dựng giao thông,… để xây dựng kế hoạch ngắn hạn đến 2015, trung hạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

 Kết quả xây dựng Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ làm cơ sở cho Bộ GTVT bố trí vốn đầu tư phát triển KCHT GTVT từ nay đến năm 2020 theo thứ tự ưu tiên, nhằm tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình trọng điểm và có cơ sở dãn tiến độ một số dự án tùy thuộc và nguồn lực của đất nước trong từng giai đoạn. Nhưng vẫn đảm bảo cơ bản việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đa mục tiêu, kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng; lồng ghép các chương trình an sinh xã hội và các mục đích khác.

Các tin khác