Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Cập nhật Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Giang

03/12/2014 11:18 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Cập nhật Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Giang

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Minh Tuấn

Thời gian thực hiện: 2011

Mục tiêu của dự án:

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng hệ thống giao thông tỉnh Hà Giang về các phương thức vận tải:  Bộ, Thủy nội địa. Phân tích hiện trạng tồn tại và nguyên nhân tác động đến phát triển kết cấu hạ tầng của hệ thống mạng lưới giao thông và ảnh hưởng đối với phát triển vận tải trong tỉnh. Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải đường bộ và các bến xe, xác định các ưu tiên đầu tư và nhu cầu vốn để phát triển mạng lưới giao thông trong giai đoạn đến 2020 đối với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và giao thông nông thôn và định hướng đến 2030. Đưa ra các cơ chế và thiết lập các chính sách vận hành và quản lý ở các cấp nhằm phát triển giao thông trong tỉnh vùng.

Miêu tả công việc cụ thể:

Lê Minh Tuấn: Chủ nhiệm đề án và xây dựng bản đồ quy hoạch GTVT.

Trần Quốc Tuyển: Cơ chế chính sách.

Nguyễn Mạnh Cường và Vũ Hoàng Giang: Đường bộ.

Dương Văn Chung và Lê Lâm Đồng: Vận tải.

Phạm Kim Hạnh: Dự báo vận tải

Các tin khác