Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành GTVT giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030

03/12/2014 14:5 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành GTVT giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Tên chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Chung

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

-          Đánh giá hiện trạng và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ ngành giao thông vận tải giai đoạn 2006 – 2013.

-          Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học và công nghệ đối với ngành GTVT và đề xuất kiến nghị cho Việt Nam

-          Xây dựng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ ngành GTVT.

Đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển khoa học và công nghệ ngành GTVT.

Miêu tả công việc cụ thể:

-          ThS. Nguyễn Vĩnh Phong: chuyên gia đường bộ

-          KS. Lê Lâm Đồng : chuyên gia đường sắt

-          KS. Nguyễn Vân Hảo: chuyên gia kinh tế xã hội, thể chế chính sách

-          KS. Hoàn Thu Hương: chuyên gia thể chế chính sách

-          ThS. Vũ Hoàng Giang: chuyên gia đường bộ

-          KS. Lê Minh Tuấn: chuyên gia vận tải biển

-          KS. Trần Đức Sa: chuyên gia phân tích, xử lý số liệu

-          KS. Hà Ngọc Du: chuyên gia cơ khí ô tô

-          CN. Đỗ Thanh Thủy: chuyên gia kinh tế xã hội, đường thủy

-        KS. Nguyễn Trường Anh: chuyên gia môi  trường, phát triển bền vững

 

Các tin khác