Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

03/12/2014 14:6 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tên chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Chung

Thời gian thực hiện: 2011

Mục tiêu của dự án:

-          Đánh giá hiện trạng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

-          Dự báo nhu cầu vận tải trên địa bàn tỉnh Phú thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

-          Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đề xuất các giải pháp chính sách quản lý, phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

Miêu tả công việc cụ thể:

-          ThS. Trần Quốc Tuyển: Chuyên gia vận tải đường bộ

-          ThS. Vũ Hoàng Giang: chuyên gia đường bộ

-          ThS. Nguyễn Mạnh Cường: chuyên gia đường bộ

-          KS. Lê Lâm Đồng : chuyên gia đường sắt, đường bộ

-          Nguyễn Vĩnh Phong: chuyên gia đường bộ

-          KS. Nguyễn Vân Hảo: chuyên gia kinh tế xã hội, thể chế chính sách

-          KS. Hoàn Thu Hương: chuyên gia thể chế chính sách

-          KS. Phạm Kim Hạnh: chuyên gia vận tải biển

-          KS. Lê Minh Tuấn: chuyên gia vận tải biển

Các tin khác