Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030

03/12/2014 14:8 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030

Tên chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Chung

Thời gian thực hiện: 2010

Mục tiêu của dự án:

-          Đánh giá hiện trạng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

-          Dự báo nhu cầu vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030

-          Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030

Đề xuất các giải pháp chính sách quản lý, phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

Miêu tả công việc cụ thể:

-          KS. Lê Lâm Đồng : chuyên gia đường sắt, đường bộ

-          Nguyễn Vĩnh Phong: chuyên gia đường bộ

-          KS. Nguyễn Vân Hảo: chuyên gia kinh tế xã hội

-          KS. Hoàn Thu Hương: chuyên gia thể chế chính sách

-          KS. Lê Minh Tuấn: chuyên gia bản đồ giao thông

-          KS. Trần Đức Sa: chuyên gia phân tích, xử lý số liệu

-        KS. Hà Ngọc Du: chuyên gia phân tích, xử lý số liệu

Các tin khác