Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

03/12/2014 14:9 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tên chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Chung

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

-          Đánh giá hiện trạng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lai Châu

-          Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đề xuất các giải pháp chính sách quản lý, phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Miêu tả công việc cụ thể:

-          Nguyễn Vĩnh Phong: chuyên gia đường bộ

-          KS. Lê Lâm Đồng : chuyên gia đường sắt, đường bộ

-          KS. Lê Minh Tuấn: chuyên gia bản đồ giao thông

-          KS. Nguyễn Vân Hảo: chuyên gia kinh tế xã hội

-          KS. Hoàn Thu Hương: chuyên gia thể chế chính sách

-          KS. Trần Đức Sa: chuyên gia phân tích, xử lý số liệu

-          KS. Hà Ngọc Du: chuyên gia phân tích, xử lý số liệu

Các tin khác