Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Cập nhật chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt nam đến năm 2020

03/12/2014 14:13 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Cập nhật chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt nam đến năm 2020 

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Minh Tuấn

Thời gian thực hiện: 2005

Mục tiêu của dự án:

             Nghiên cứu và đánh giá tình trạng giao thông nông thôn vùng Đông Bắc (11 tỉnh trong vùng). Phân tích cơ cấu đường nông thôn, đánh giá các nguyên nhân và tồn tại trong phát triển mạng lưới giao thông nông thôn vùng. Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn đến 2020, đưa ra các phân kỳ và ưu tiên đầu tư trong các giai đoạn phát triển.. Xây dựng chiến lược, chính sách xây dựng, chính sách bảo trì, vận hành và quản lý ở các cấp nhằm phát triển giao thông nông thôn cho 11 tỉnh vùng Đông Bắc.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Lê Minh Tuấn: Chủ nhiệm dự án, kinh tế xã hội và dự báo phát triển

- Trần Quốc Tuyển: Đánh giá thực trạng hệ thống giao thông nông thôn, xác định nhu cầu và phân kỳ đầu tư và các chính sách phát triển GTNT

- Vũ Hoàng Giang: Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn vùng, dự kiến quỹ đất.

- Phạm Ngọc Sơn: Kế hoạch bảo trì, nhu cầu vốn bảo trì và, các chính sách bảo trì đường giao thông nông thôn.

Các tin khác