Thứ 5, 22/4/2021 Trang chủ  >  Chiến lược, quy hoạch  > Chiến lược phát triển toàn ngành GTVT

Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

17/12/2012 13:3 GMT+7

 Ngày 10/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Toàn bộ nội dung Quyết định trong các Files kèm theo, gồm:

1. Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Phụ lục Danh mục công trình/dự án ưu tiên vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

3. Báo cáo Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, gồm 07 phần: 

3.1. Phần I: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - Xã hội vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL

3.2.  Phần II: Hiện trạng giao thông vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long         

3.3.  Phần III. Dự báo nhu cầu vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 và định hướng đến năm 2030      

3.4.  Phần IV. Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm      

3.5.  Phần V. Đánh giá môi trường chiến lược (DMC)

3.6.  Phần VI. Các giải pháp, chính sách chủ yếu

3.7.  Phần Kết luận và Kiến nghị

4. Bản đồ Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020 và định hướng 2030.

File: BanDo.png 

 

Các file chi tiết download tại đây