Thứ 5, 22/4/2021 Trang chủ  >  Chiến lược, quy hoạch  > Chiến lược phát triển toàn ngành GTVT

Phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

07/03/2014 16:57 GMT+7

Xem toàn văn Quyết định số 381 tại đây

Quyết định số 318 Ngày 4 tháng 3 năm 2014