Thứ 5, 22/4/2021 Trang chủ  >  Chiến lược, quy hoạch  > Chiến lược, quy hoạch phát triển chuyên ngành

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/06/2014 8:12 GMT+7

 Ngày 11/6, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Quyết định số 2207/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi chung là kế hoạch) nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và định hướng cơ bản đã được xác định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho giai đoạn 2014 - 2020.

Kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thể chế, chính sách về vận tải; Phát triển thị trường vận tải, thực hiện tái cơ cấu thị trường vận tải nội địa, giảm thị phần vận tải bằng đường bộ đặc biệt là trên các hành lang vận tải chính, tăng thị phần đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ vận tải tiên tiến; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải, đảm bảo tính minh bạch, trật tự, kỷ cương; Thực hiện tái cơ cấu và điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; Phát triển phương tiện vận tải nhằm khai thác hiệu quả phương tiện, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; Phát triển lực lượng kinh doanh vận tải, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp vận tải; Tạo môi trường vận tải thân thiện, an toàn, văn minh, lịch sự và hội nhập quốc tế.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ phân công trong Kế hoạch để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm đạt được yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nguồn: Website bộ GTVT