Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020

04/06/2013 8:9 GMT+7

 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng

Ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định 795/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020.
 
Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là địa bàn tiên phong của cả nước thực hiện các "đột phá chiến lược", tái cấu trúc kinh tế, đổi mới thành công mô hình tăng trưởng, trở thành đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế.
 
Nâng tỷ trọng đóng góp cho GDP cả nước của vùng từ 24,7% năm 2010 lên 26,6% năm 2015 và 28,7% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người lên 2.500 USD vào năm 2015 và khoảng 4.180 USD vào năm 2020 (bằng 1,3 lần mức trung bình của cả nước). Phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP của Vùng đạt 7 - 7,5%; công nghiệp, xây dựng từ 45 - 47%; dịch vụ từ 46 - 48%.
 
Xem toàn văn  Quyết định 795/QĐ-TTg tại đây