Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Hợp nhất quy định về thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

11/10/2013 8:17 GMT+7

 Hợp nhất quy định về thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

Ngày 07/10, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT"Ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng".

Văn bản số 14/VBHN-BGTVT là sự hợp nhất giữa Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thộng vận tải ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2007 và Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.

Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng gồm các quy định về việc cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ hàng không; kiểm tra mặt đất và bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống kỹ thuật, thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không.

Quy chế này được áp dụng đối với các hãng hàng không, người khai thác tàu bay, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không, nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không.