Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Hợp nhất các văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

11/10/2013 12:51 GMT+7

 Hợp nhất các văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 08/10, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT "Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

Theo đó, đây là văn bản hợp nhất hai Nghị định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đó là Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2013.

Nội dung Nghị định gồm các quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường bộ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm: đặt tên hoặc số hiệu đường bộ; quy hoạch kết cấu hạ tầng và tiêu chuẩn kỹ thuật; thẩm định an toàn giao thông; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nghị định được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam.