Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

16/10/2013 8:5 GMT+7

Quyết định số 3125 Ngày 8/10/2013 Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng

Trong đó nêu rõ các quy định cụ thể về các đơn vị tham mưu giúp bộ trưởng, thời hạn nâng lương trước bao nhiêu tháng cho từng trường hợp cụ thể.

Xem toàn văn chi tiết tại đây: Download Quyết định số 3125