Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Triển khai Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

19/10/2013 17:11 GMT+7

Ngày 15/10, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã ký Văn bản số 10957/BGTVT-KHĐT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam; Đường thủy nội địa Việt Nam; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT yêu cầu triển khai, thực hiện  Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo công văn, ngày 17/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1615/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch (Đề án 1615).

Được biết, Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch (Đề án 1615) được phê duyệt nhằm mục tiêu hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch phát triển nhằm quản lý thống nhất các loại hình quy hoạch trên phạm vi cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Đề án đã đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu trên trong đó tập trung vào: Hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối vói quy hoạch; Nâng cao chất lượng quy hoạch.

Theo Quyết định số 1615/QĐ-TTg thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2015.