Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác

Thông tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyêt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thế phát triển KTXH; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

03/02/2014 11:5 GMT+7

 Xem toàn văn thông tư số Số: 05/2013/TT-BKHĐT