Thứ 3, 26/3/2019 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Văn bản pháp lý khác
  • Website tổng cục đường bộ
  • cuc hang hai
  • Nhà xuất bản GTVT

Thông tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyêt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thế phát triển KTXH; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

03/02/2014 11:5 GMT+7

 Xem toàn văn thông tư số Số: 05/2013/TT-BKHĐT