Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Nhiệm vụ trong năm  > Nghiên cứu KHCN

Nghiên cứu xác định vị trí và lựa chọn loại hình đỗ xe của thủ đô Hà Nội

30/09/2014 9:57 GMT+7

               Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu xác định vị trí và lựa chọn loại hình đỗ xe của thủ đô Hà Nội        

            Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

            Thời gian thực hiện: 2006 – 2007

            Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xác định vị trí và lựa chọn loại hình đỗ xe của Thủ đô Hà Nội

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tổng hợp và đánh giá hiện trạng bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Dự báo nhu cầu đỗ xe trên địa bàn thành phố.

- Rà soát quỹ đất khả thi bố trí bãi đỗ xe.

- Đề xuất vị trị, quy mô và loại hình bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

 

Các tin khác