Thứ 5, 27/2/2020 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Thông báo Kế hoạch và lịch trình thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2017

29/01/2018 16:23 GMT+7

KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017 CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN GTVT

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Quyết định số 3809/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2013 của ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức; Quyết định số 3318/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2017 phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017; Quyết định số 4271/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2013 ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải;

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-VCL&PT ngày 22 tháng 1 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 của Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải (gọi là Hội đồng tuyển dụng), Hội đồng tuyển dụng viên chức triển khai chi tiết kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 theo lịch trình cụ thể như sau:

Tải file PDF tại đây: Uploads/file/36-Ke%20hoach%20tuyen%20dung.PDF

 
TT
Công việc
Chủ trì
Thực hiện
Thời gian
1
Thông báo tuyển dụng
Nhận hồ sơ
 
 
Viện Chiến lược & phát triển GTVT
Phòng TCHC
 
 
 
Từ 8/12 - 19/1/2018
 
 
2
Thành lập Hội đồng và các ban
 
Viện Chiến lược & phát triển GTVT, Hội đồng tuyển dụng
Tổ giám sát, Phòng TCHC
22/1/2018
 
3
Xây dựng nội dung thi , đề thi
Hội đồng tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng,
Ban ra đề thi, Tổ giám sát
Trước 31/1/2018
 
 
4
Thẩm định hồ sơ
Hội đồng tuyển dụng
Ban Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn văn bằng, chứng chỉ (Ban Kiểm tra), Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
Từ 25- 30/1/2018
 
5
Hướng dẫn nội dung thi
+ Kiến thức chung
+ Chuyên ngành, Thực hành (nội dung thi viết)
+ Ngoại ngữ
+ Tin học
Hội đồng tuyển dụng;
Thư ký; Ban đề thi, Tổ giám sát
Trước 10/2/2018
 
6
Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của Viện
Gửi thông báo cho thí sinh thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và địa điểm tổ chức thi tuyển cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển
- Triệu tập thí sinh công bố nội dung ôn tập, hướng dẫn, phụ đạo
Hội đồng tuyển dụng
Thư ký, Ban đề thi
Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
Từ 1-10 /2/2018
 
7
Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức thi, gồm: Danh sách thí sinh để gọi vào phòng thi; danh sách để thí sinh ký nộp bài thi; mẫu biên bản giao, nhận đề thi, mẫu biên bản mở đề thi, mẫu biên bản xử lý vi phạm nội quy thi; mẫu biên bản bàn giao bài thi và mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế thi;
Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, bộ phận phục vụ kỳ thi. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban coi
Hội đồng tuyển dụng
Thư ký, Ban coi thi, Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
Trước 1/3/2018
 
8
Công bố, niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi
Hội đồng tuyển dụng
Thư ký, Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
 
 
Từ 5-7/3/2018
 
9
Khai mạc kỳ thi
Tập trung thí sinh Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; công bố quyết định thành lập Hội đồng thi; công bố quyết định tổ chức kỳ thi; công bố quyết định thành lập Ban coi thi; Chủ tịch Hội đồng thi tuyên bố khai mạc kỳ thi; phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi.
Tổ chức thi
Hội đồng tuyển dụng
 
 
Ban coi thi, Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
9,10,11/3/
2018
 
10
Làm Phách
Hội đồng tuyển dụng
Ban Phách, Tổ giám sát
12/3/2018
 
11
Chấm thi, Biên bản tổng hợp kết quả thi
Hội đồng tuyển dụng
Ban Phách, Ban chấm thi, Tổ giám sát
13-14/3/2018
 
12
Niêm yết Thông báo kết quả thi
Hội đồng tuyển dụng
Thư ký, Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
15-27/3/2018
 
13
Nhận đơn phúc khảo
Hội đồng tuyển dụng
Ban Phúc khảo (nếu có) Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
16/3- 30/3/2018
14
Tổ chức chấm phúc khảo (nếu có)
Hội đồng tuyển dụng
Phòng Tổ chức Hành chính, Ban Phúc khảo, Tổ giám sát
Lịch cụ thể khi có đề nghị phúc khảo
15
Thông báo kết quả xét tuyển phúc khảo
Hội đồng tuyển dụng
Thư ký, Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
Lịch cụ thể khi có đề nghị phúc khảo
16
Hoàn thiện hồ sơ xét tuyển
(Biên bản, hồ sơ, kết quả thi)
Hội đồng tuyển dụng
Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
Trước 5/4/2018
17
Báo cáo kết quả thilên Bộ Giao thông vận tải
Viện Chiến lược & phát triển GTVT
Hội đồng tuyển dụng, Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
5/4/2018
18
Quyết định tuyển dụng
Viện Chiến lược & phát triển GTVT
Phòng Tổ chức Hành chính, Tổ giám sát
Lịch cụ thể khi có kết quả thi