Thứ 6, 29/5/2020 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

09/05/2018 13:55 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị phụ thuộc.

Ngày 10/4/2018, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-VCL&PT về Kế hoạch của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị phụ thuộc.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017của Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị; Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải; Chương trình hành động số 04/CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải; Chương trình hành động số 04-CTrHD/VCLPT ngày 31/01/2018 của Ban Chấp hành đảng uỷ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII của Viện nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để các đơn vị thuộc Viện nhận thức rõ về thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết.

Bên cạnh đó, xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị trong Viện gắn với việc thực hiện các văn bản Trung ương, Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và của Đảng uỷ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức của Viện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời có lộ trình và bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đề ra trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã đưa ra những mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Phân công các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các giải pháp theo vị trí chức năng nhiệm vụ được giao./.