Thứ 6, 29/5/2020 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

22/08/2018 15:25 GMT+7

 Ngày 22/8/2018, Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong Viện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Viện. Đặc biệt, liên quan đến Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đồng chí Bí thư cũng trình bày đề án Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược và phát triển GTVT tới toàn thể hội nghị.

Đồng thời, để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng đã phát động Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

 

Đ/c Nguyễn Thị Phương Hiền, Ủy viên BCH Đảng ủy - Phó Viện trưởng phát động Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng ủy Viện

Chương trình hành động của Viện nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đề ra phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ và Viện. Các chi bộ trực thuộc căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và Chương trình hành động của Đảng ủy Viện để xây dựng chương trình hành động của cấp mình và triển khai có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, đề ra lộ trình, thời gian và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp.

Kết luật tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: xây dựng kế hoạch học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; vận dụng Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vào chương trình hành động của đơn vị mình; các cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch về nhận thức cơ bản của mình về 03 Nghị quyết nêu trên cũng như liên hệ thực tiễn trong công việc, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất những kiến nghị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII trong thời gian tới.