Thứ 6, 5/3/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải năm 2019

20/08/2019 16:47 GMT+7

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức theo đúng các quy định hiện hành, nay thông báo điểm phỏng vấn đến thí sinh (danh sách kèm theo).

Kết quả điểm phỏng vấn các vị trí việc làm của thí sinh được gửi đến các thí sinh dự phỏng vấn, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện, địa chỉ http: www.tdsi.gov.vn và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo để thí sinh được biết./. 

Kết quả chi tiết tại đây