Thứ 6, 5/3/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Hội nghị Triển khai thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

03/12/2019 13:9 GMT+7

 Ngày 29/11/2019, Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo đại hội các cấp.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí Thư Đảng ủy Viện, các đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng ủy, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm cùng toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động của Viện.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng, giới thiệu các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bên cạnh đó, đồng chí đã dành nhiều thời gian để giới thiệu các nội dung cơ bản Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Kế hoạch của Viện nhằm tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ và Viện.

Thông qua hội nghị, đã giúp cho đảng viên, công chức, người lao động Viện Chiến lược và Phát triển GTVT nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi đảng viên, công chức, người lao động nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Các chi bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức đại hội chi bộ theo Kế hoạch của Đảng ủy Viện, bám sát với thực tế của chi bộ và phòng/Trung tâm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chỉ thị./.