Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  >  Tin tức  > Tin trong Viện

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải tiếp tục thực hiện chế độ làm việc để phòng chống dịch COVID-19

01/04/2020 15:5 GMT+7

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 3589/BGTVT-VT ngày 15/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 141/VCL&PT ngày 01/4/2020 của Viện về việc thực hiện chế độ làm việc để phòng chống dịch COVID-19, do tình hình diễn biến dịch phức tạp tại Thành phố Hà Nội. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã ban hành công văn số 152/VB-VCL&PT ngày 16/4/2020 về việc kéo dài thời gian cách ly xã hội và chế độ làm việc để phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Các đồng chí lãnh đạo Viện căn cứ Quyết định số 62/QĐ-VCL&PT ngày 01/4/2020 của Viện về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Viện, tiếp tục theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công đảm bảo tốt các nhiệm vụ tham mưu cho Bộ và các nhiệm vụ đột xuất; các đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiến độ 05 dự án quy hoạch chuyên ngành theo yêu cầu của chủ đầu tư (Đ/c Mười phụ trách ngành Đường bộ, Hàng không, Đường Thủy nội địa; đ/c Hiền phụ trách ngành Đường sắt, Hàng hải) và thực hiện các công tác khác do Viện Trưởng phân công.

2. Đối với các đồng chí Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Thông báo của Chính phủ, văn bản của Bộ GTVT và của Viện đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị mình quản lý, thực hiện hình thức làm việc phù hợp (tại nhà, trực tuyến…) đến ngày 22/4/2020.

3. Đối với các bộ phận (Ban Chỉ huy quân sự Viện, Phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Tổ Bảo vệ cơ quan… tiếp tục thực hiện nội dung văn bản số 141/VCL&PT ngày 01/4/2020 của Viện về việc thực hiện chế độ làm việc để phòng chống dịch COVID-19.

4. Phân công các đồng chí Lãnh đạo Viện luân phiên trực cơ quan từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020.

Chi tiết văn bản tại đây