Thứ 3, 21/9/2021 Trang chủ  > Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện 1974 - 2014

Những dấu mốc lịch sử của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

10/12/2014 14:40 GMT+7

 

- 04/7/1974: Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 158/CP “Quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải” trong đó có Viện Quy hoạch Giao thông và Viện Kinh tế vận tải.

- 10/02/1983: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 320/QĐ-TCCB-LĐ sáp nhập Viện Quy hoạch Giao thông và Viện Kinh tế vận tải thành Viện Kinh tế - Quy hoạch Giao thông vận tải.

- 05/4/1989: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 652/QĐ-TCCB-LĐ thành lập Viện Khoa học kinh tế Giao thông vận tải trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Viện Kinh tế - Quy hoạch Giao thông vận tải.

- 02/11/1996: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2926/QĐ-TCCB-LĐ đổi tên Viện Khoa học kinh tế Giao thông vận tải thành Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông.

Các tin khác