Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

26/05/2009 11:1 GMT+7

Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/08/2004