kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

19/07/2013 13:36 GMT+7

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

BAN TỔ CHỨC

*

Số  113-BC/BTCĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

 

BÁO CÁO

kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và triển khai

thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”

 

 

 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đánh giá kết quả sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 20/02/2013 của Đảng ủy Khối về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, Ban Tổ chức báo cáo như sau:

          I. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

          Căn cứ 5 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối, các cấp ủy và các chi bộ trong Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện Nghị quyết, bước đầu có hiệu quả.

          1. Về chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trực thuộc

          1.1. Đảng ủy Khối

- Đảng ủy Khối đã tổ chức biểu dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 64 năm truyền thống của Đảng bộ, kịp thời động viên đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và các bí thư chi bộ.

- Chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tập huấn, bồi dưỡng cho các bí thư chi bộ. Trực tiếp tổ chức bồi dưỡng cho gần 400 bí thư của 29 đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối.

- Chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 01 và báo cáo về Đảng ủy Khối.

- Tổ chức 07 tổ công tác khảo sát tại 47 chi bộ và 20 đảng bộ trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch của Đảng ủy Khối, giúp cơ sở khắc phục khó khăn trong thực tiễn. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối coi trọng việc kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc triển khai nội dung năm nâng cao chất lượng chi bộ khi làm việc với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Khối.

- Các ban tham mưu của Đảng ủy Khối đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đảng ủy trong việc thực hiện Nghị quyết ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức đã ban hành Hướng dẫn số 47-HD/BTCĐUK về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối, Hướng dẫn số 48-HD/BTCĐUK ngày 28/02/2012 về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối; Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Khối.

1.2. Các đảng bộ trực thuộc

          a. Tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết

          - Các cấp ủy đã xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; đồng thời sao lục Nghị quyết gửi đến các chi bộ để thực hiện.

Phân công cấp ủy viên chỉ đạo, theo dõi sinh hoạt chi bộ và trực tiếp dự sinh hoạt chuyên đề với các chi bộ.

- Đã chủ động ban hành: kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 và năm 2013, coi trọng nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết…Một số đảng bộ đã ban hành các văn bản chuyên đề để  triển khai thực hiện: Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về sinh hoạt chi bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ ban hành cuốn “Một số vấn đề cơ bản trong công tác đảng” để hướng dẫn các chi bộ thực hiện; Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải phát hành “Sổ tay đảng viên” cho đảng viên trong Đảng bộ; Đảng ủy Ngoài nước ban hành “Sổ tay công tác Đảng” ở ngoài nước hướng dẫn nội dung về sinh hoạt chi bộ… 

          b. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết

Các đảng ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát về sinh hoạt chi bộ; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Năm 2012 đa số các chi bộ đều được các cấp ủy đảng kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo các chi ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, coi trọng việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, chi ủy và của đảng viên, bảo đảm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Kết quả cụ thể ở một số đảng bộ: Đảng ủy Trung ương Đoàn đã lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát 22 chi bộ; Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra 15/28 chi bộ; Đảng ủy  cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 08/14 chi bộ, giám sát 100% chi bộ; Đảng ủy Ngoài nước thành lập 06 đoàn kiểm tra, giám sát 15 chi bộ tại 15 nước; các cấp ủy kiểm tra, giám sát 82 chi bộ ở nước ngoài. c. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên ở cơ sở và bí thư chi bộ

Các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy, bí thư chi bộ, tập trung hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, về quy trình, nội dung, phương pháp, tổ chức sinh hoạt chi bộ. Các đảng bộ đã thực hiện tập huấn với quy mô, số lượng lớn là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng, Kiểm toán Nhà nước…. Đến nay, đa số các bí thư chi bộ đã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng. Đảng bộ Ngoài nước kết hợp việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và công tác quần chúng ngoài nước cho đại sứ, tổng lãnh sự trước khi đi công tác nhiệm kỳ nước ngoài, đồng thời cung cấp tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đảng, công tác quần chúng.

Các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, cử cấp ủy viên, bí thư chi bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy Khối tổ chức.

d. Tổ chức đánh giá, biểu dương chi bộ và bí thư chi bộ

Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, nhiều đảng bộ kết hợp việc đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ năm 2012 với việc đánh giá, biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ tiêu biểu trong việc thực hiện tốt Nghị quyết như: Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải, Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam… đã động viên kịp thời, khích lệ, nhân rộng các chi bộ, bí thư chi bộ tiêu biểu, xuất sắc.      

2. Một số kết quả đạt được     

- Hầu hết cấp ủy và chi bộ đánh giá cao việc ban hành và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, xác định được vai trò của chi bộ và trách nhiệm đảng viên.Việc quán triệt Nghị quyết, công tác tập huấn bí thư chi bộ của cấp ủy các cấp đã tạo bước chuyển thực sự về nhận thức, về nền nếp sinh hoạt và đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ.

- Đa số các chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn 11-12 kỳ/năm, nền nếp sinh hoạt được coi trọng, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt cao (tại các chi bộ được khảo sát, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt 90%). Điển hình là các đảng bộ: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ….

- Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã được chú trọng, nhiều chi bộ đạt 4-5 sinh hoạt chuyên đề/năm. Các chuyên đề tập trung chủ yếu là việc học tập tư tưởng, tác phong, đạo đức Hồ Chí Minh và lựa chọn chuyên đề gắn với công tác xây dựng Đảng, với nhiệm vụ chuyên môn.

Một số chi bộ tiêu biểu có sinh hoạt chuyên đề tốt là: Chi bộ Ban Tuyên giáo thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương…

- Thời lượng sinh hoạt chi bộ nói chung từ 1,5 giờ - 2 giờ/1 buổi sinh hoạt; nhiều trường hợp kéo dài 2 - 3 giờ.

Không khí sinh hoạt sôi nổi, dân chủ hơn, chú trọng các nội dung trao đổi, thảo luận; nhiều chi bộ đạt trên 50% số đảng viên dự họp phát biểu.

- Nội dung được tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính: Thông tin tình hình thời sự và chú trọng giải quyết vấn đề tư tưởng phát sinh của đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị và trao đổi về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, không trùng lặp nội dung sinh hoạt chuyên môn.

- Hầu hết các chi bộ sử dụng Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ, ghi rõ nội dung thảo luận trong sinh hoạt và các kết luận, nghị quyết của kỳ sinh hoạt.

 

 

3. Những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình thực hiện

- Tài liệu, hệ thống sổ ghi chép sinh hoạt chi bộ (05 loại sổ ghi chép theo quy định) chưa được cung cấp kịp thời đến các chi bộ.

- Sau đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2012-2015 có sự thay đổi nhân sự cấp ủy, nhiều đồng chí mới tham gia chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng kịp thời; mặt khác công việc chuyên môn và kinh nghiệm công tác đảng còn hạn chế nên lúng túng trong việc triển khai công tác của chi bộ, chi ủy.

- Việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng ở một số chi bộ gặp khó khăn (do tính đặc thù của công việc, nhiều loại hình tổ chức đảng), một số đảng viên thường xuyên phải đi công tác xa, việc bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ và việc theo dõi, quản lý đảng viên gặp khó khăn. 

- Một số chi ủy còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề.

- Một số đảng viên sau khi có quyết định nghỉ hưu, nhưng chưa kịp thời chuyển sinh hoạt về nơi cư trú nên chi ủy khó khăn trong việc nắm và giao nhiệm vụ cho đảng viên; nhất là các tổ chức đảng trong các hội quần chúng.

II. Kết quả việc thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 20/02/2013 của Đảng ủy Khối về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”

Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối, các đảng bộ trực thuộc đã chủ động triển khai thực hiện, kết quả bước đầu như sau:

1. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch

- Hầu hết các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và sao lục Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối gửi đến các chi bộ, chỉ đạo các chi bộ quán triệt và triển khai thực hiện. Đảng ủy Ngoài nước gửi điện mật yêu cầu các cấp ủy trực thuộc có biện pháp triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”. Một số cấp ủy trực thuộc chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối (như: Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng ủy Bộ Nội vụ...)  

2. Tình hình triển khai

- Đến nay, hầu hết các chi bộ thuộc các đảng bộ trực thuộc cơ bản thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra, như: quy định thời gian sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng để đảng viên sắp xếp công việc tham dự sinh hoạt đầy đủ; xây dựng quy chế làm việc của chi ủy; phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ.

- Về cơ bản  các chi bộ thực hiện tốt công tác theo dõi và quản lý đảng viên (theo dõi, quản lý các hoạt động của đảng viên khi công tác ở cơ quan và trong sinh hoạt, một số chi bộ xây dựng tiêu chí, chuẩn mực để chấm điểm đảng viên hàng tháng); chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ, đảm bảo chất lượng đảng viên được kết nạp.

- Các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2013, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ; đến nay, hầu hết các chi bộ đã xây dựng xong kế hoạch kiểm tra, giám sát của mình, một số chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

- Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đa số các bí thư chi bộ và nhiều chi ủy viên đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nên nắm vững nghiệp vụ, trình tự, thủ tục trong sinh hoạt đảng, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn. Các đảng bộ, chi bộ đã quan tâm tổ chức cho đảng viên, chi ủy viên học tập, quán triệt kịp thời Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Khối, các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”.

- Các cấp ủy, đảng viên coi việc ban hành Nghị quyết 01 và Kế hoạch 62 là điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và bước đầu thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK về triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đã có nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhìn chung nền nếp sinh hoạt, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy, bí thư chi bộ và các đảng viên trong chi bộ đã có nhận thức đúng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên. Sinh hoạt chi bộ đã đi coi trọng, nâng cao nhiệm  vụ tự phê bình và phê bình, góp phần chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Các chi bộ trong khối các ban Đảng, đơn vị sự nghiệp Trung ương đã có những chuyển biến rõ rệt.

Nhiều chi bộ đã xây dựng được tiêu chí, chuẩn mực, thường xuyên giáo dục đảng viên gương mẫu thực hành theo tiêu chí, chuẩn mực của chi bộ và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, chấm điểm thực hiện các tiêu chí hàng tháng đối với từng đảng viên.

- Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy đã coi trọng việc theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối.

Một số đảng bộ đã có cách làm hay, sáng tạo như: Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, truyền tải thông tin đến các chi bộ, đảng viên, yêu cầu hàng tháng các chi bộ gửi biên bản ghi sinh hoạt chi bộ về văn phòng đảng ủy để giám sát: tổ chức tọa đàm, ngoại khóa, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi bộ, đảng bộ trong việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng chương trình sinh hoạt cả năm, xác định nội dung của từng kỳ sinh hoạt và phân công chi ủy viên, đảng viên chuẩn bị cụ thể; sinh hoạt chi bộ kết hợp với việc thăm quan khu di tích, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

2. Hạn chế, khuyết điểm

- Vẫn còn nhiều chi ủy, chi bộ nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết; chưa đi vào nội dung thực chất, chưa tạo được chuyển biến về tư tưởng, nhận thức rõ rệt trong cấp ủy và đảng viên; thực hiện chưa nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chi bộ chưa đều. Qua khảo sát, kiểm tra, còn một số chi bộ sinh hoạt thiếu 4-5 kỳ/năm.

- Việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú, đa dạng, nhìn chung nhiều chi bộ mới đạt 1-2 chuyên đề/năm, còn lúng túng trong nội dung sinh hoạt chi bộ: sinh hoạt đơn điệu, mang tính hình thức, thiếu tính hấp dẫn, nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ chưa cao, một bộ phận cán bộ, đảng viên (kể cả cấp ủy và lãnh đạo) chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt; việc phân công nhiệm vụ đảng viên còn chưa tốt, chưa rõ nhiệm vụ; việc ghi chép nội dung sinh hoạt chi bộ còn sơ sài, chưa đầy đủ… Một số cấp ủy, chi bộ tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn yếu; sự đoàn kết, tình thân ái và thương yêu đồng chí, đồng đội bị giảm sút; cấp ủy chưa thông qua sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình và diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; chi bộ chưa thực hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên; ở một số cơ quan, công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn có vấn đề, còn đơn thư nặc danh, nội bộ mất đoàn kết. Ở một số chi bộ thuộc các đảng bộ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp do điều kiện làm việc mang tính nghề nghiệp, thường thay đổi nơi làm việc theo yêu cầu nhiệm vụ nên công tác quản lý đảng viên gặp khó khăn; một số đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ nhiều kỳ do công việc. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng, đôi khi còn mang tính hình thức, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đảng viên suy giảm ý chí, vi phạm khuyết điểm, buộc phải xử lý kỷ luật đảng. Trong triển khai Kế hoạch 62-KH/ĐUK về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, tiến độ thực hiện một số nội dung còn chậm như: xây dựng quy chế chi ủy, phân công công tác đảng viên.

3. Nguyên nhân của hạn chế

Nguyên nhân còn tình trạng trên một phần do khách quan, song chủ yếu là do thiếu sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với chi bộ chưa thường xuyên; sự phối kết hợp giữa tập thể chi ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa có sự thống nhất cao; chưa có sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ; nhiều bí thư chi bộ còn hạn chế, chưa phát huy được năng lực, vai trò lãnh đạo…

IV. Một số nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng cuối năm

- Tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối tới toàn cán bộ, đảng viên để tạo ra một sự chuyển biến toàn diện thực sự. Việc nâng cao chất lượng chi bộ là một trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2013 và trong thời gian tiếp theo. Phải có bước chuyển cụ thể trong thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối, chú trọng sinh hoạt chuyên đề ở tất cả các chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết. Đưa tin về các điển hình trong Bản tin, website của Đảng ủy Khối; tổ chức tuyên dương, gặp mặt cá nhân, tập thể tiêu biểu trong mỗi đảng bộ.

- Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Nghị quyết 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Nghị quyết 03-NQ/ĐUK về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương của Đảng ủy Khối cùng với Nghị quyết 01-NQ/ĐUK để đưa việc thực hiện Nghị quyết 01 đạt chất lượng cao hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: tiến hành kiểm tra định kỳ, chuyên đề, kiểm tra dấu hiệu vi phạm nếu có vi phạm nghiêm trọng về nền nếp sinh hoạt Đảng.

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tập trung kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng và đôn đốc các đảng bộ trực thuộc thực hiện.

- Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành văn bản tiếp tục chỉ đạo và tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết ở Đảng bộ và chỉ đạo tổng kết năm “Nâng cao chất lượng chi bộ”; có văn bản chỉ đạo việc chuyển sinh hoạt về nơi cư trú với các đảng viên đã nghỉ hưu hiện còn đang sinh hoạt trong các đảng bộ trực thuộc Khối để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định thi hành Điều lệ Đảng.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c ủy viên Ban Chấp hành ĐBK,

- Các ban, đơn vị ĐUK,

- Lưu BTC.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Lê Văn Thái