Cơ cấu tổ chức

31/07/2014 15:6 GMT+7

Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay: +) Lãnh đạo Viện gồm: 01 Viện trưởng, 04 Phó Viện trưởng; +) Cán bộ, viên chức: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Viện là 130 người, biên chế Bộ Giao thông vận tải giao là 87 người.

Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay:

+) Lãnh đạo Viện gồm: 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng;

+) Cán bộ, viên chức:

      Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Viện là 130 người, biên chế Bộ Giao thông vận tải giao là 87 người.

+) Các tổ chức tham mưu giúp Viện trưởng:

-         Phòng Tổ chức - Hành chính.

-         Phòng Kế hoạch - Tài chính.

-         Phòng Khoa học, công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế.

-         Phòng Chiến lược - Quy hoạch.

-         Phòng Định mức kinh tế - kỹ thuật và Thể chế.

-         Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải.

-         Phòng An toàn giao thông và  Phân tích cơ sở dữ liệu Giao thông vận tải.

+) Các trung tâm trực thuộc Viện:

-         Trung tâm Phát triển Giao thông đô thị và nông thôn.

-         Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển GTVT.

-         Trung tâm Nghiên cứu phát triển GTVT (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh)