Phòng Tổ chức - Hành chính

04/08/2014 11:3 GMT+7

            I. Thông tin đơn vị:

                 Phòng Tổ chức - Hành Chính

                 Tel:  024.38256408

                 Fax: 024.38256408

            II. Chức năng nhiệm vụ:

-      Tổ chức cán bộ, tham mưu cho lãnh đạo, cấp ủy về sắp xếp tổ chức, tuyển dụng, điều động, đào tạo và đề bạt cán bộ, xếp bậc lương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Viện từng thời kỳ;

-      Tiếp khách và giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày;

-      Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các Phòng, Trung tâm chuyên môn thực hiện Cơ chế, Quy định, Quy chế nội bộ của Viện;

-      Trình duyệt kế hoạch: Mua sắm vật tư vật liệu, trang bị hàng tháng và quý, kế hoạch xây dựng, sửa chữa công trình và trang thiết bị trong Viện

-      Đảm nhiệm công tác BHXH, BHYT, BHTN, chế độ hưu trí; hợp đồng lao động;

-      Giải quyết và hướng dẫn thủ tục về chế độ chính sách, bảo hiểm của cán bộ, công chức, viên chức trong Viện;

-      Công tác ma chay, hiếu hỷ…;

-      Công tác khen thưởng, kỷ luật;

-      Quản lý tài sản của Viện; trang thiết bị nhà cửa; đảm bảo điện nước, điện thoại cho toàn cơ quan;

-      Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị;

-      Biên tập và quản lý hồ sơ, biên bản các hội nghị giao ban, hội thảo, cuộc họp của Lãnh đạo Viện; thực hiện nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết;

-      Giữ dấu của cơ quan;

-      Tiếp nhận văn bản, tài liệu trình lãnh đạo Phòng và trình Viện trưởng duyệt; gửi các văn bản của Viện cho các cơ quan cá nhân kịp thời và chính xác;

-      Thống kê công tác lao động, bảo hộ lao động của Viện;

-      Làm các văn bản báo cáo về các công tác Phòng chống tham nhũng, lãng phí;

-      Đôn đốc nhắc nhở trật tự nội vụ, thời gian làm việc và vệ sinh trong cơ quan;

-      Lái xe phục vụ yêu cầu của lãnh đạo và các công tác khác của Viện;

-      Phục vụ tiếp tân các Phòng và Trung tâm chuyên môn, chuyên gia khi có yêu cầu;

            III. Nhân sự:

                 Đỗ Xuân Thủy            Trưởng phòng               Kỹ sư Xây dựng đường bộ