Phòng Kế hoạch - Tài chính

04/08/2014 16:1 GMT+7

            I. Thông tin đơn vị:

                    Phòng Kế hoạch - Tài chính

                    Tel: 024.39348823

            II. Chức năng nhiệm vụ:

a) Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý công tác kế hoạch và tài chính, kế toán của Viện.

b) Thực hiện công tác kế hoạch, tài chính cụ thể như sau:

- Xây dựng công tác kế hoạch hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Viện

- Xây dựng kế hoạch và lập dự toán các nguồn kinh phí hàng năm theo các chương trình đề án, dự án, đề tài.

- Chủ trì soạn thảo công văn kế hoạch, tài chính phục vụ công tác Viện

- Thẩm định dự án, đấu thầu, thanh toán, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án.

- Quản lý kế toán, quyết toán các nguồn tài chính và tài sản đối với nguồn ngân sách, thu chi sự nghiệp, các nguồn khác theo quy định

- ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Viện

- Theo dõi, quản lý công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, đề án, dự án và hợp đồng.

- Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

            III. Nhân sự:

                  Dư Khánh Thắng         Trưởng phòng                            Thạc sỹ tổ chức và quản lý vận tải

                  Trần Văn Kiên              Phó trưởng phòng                      Cử nhân Tài chính kế toán