TT Nghiên cứu phát triển GTVT

04/08/2014 16:20 GMT+7

            I. Thông tin đơn vị:

Trung tâm Nghiên cứu phát triển GTVT 

Add: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.

Tel:  028.39142853

Fax: 028.38211167

              II. Chức năng nhiệm vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, bao gồm:

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông vận tải theo vùng lãnh thổ; Giao thông đô thị, giao thông nông thôn thuộc các tỉnh phía Nam ; 

- Nghiên cứu xây dựng và đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách quản lý và phát triển GTVT trong phạm vi khu vực, vùng lãnh thổ;

- Nghiên cứu dự báo về nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa theo các phương thức vận tải khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; 

- Nghiên cứu các vấn đề về quản lý môi trường và quy hoạch khai thác sử dụng đất để phát triển kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực GTVT;

- Nghiên cứu các vấn đề về quản lý và tổ chức vận tải;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư phát triển GTVT;

- Nghiên cứu các vấn đề về an toàn GTVT.

- Nghiên cứu về phát triển các nguồn lực trong lĩnh vực GTVT;

- Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu kinh tế xã hội, giao thông đô thị, giao thông nống thôn, giao thông vận tải quốc tế.

b)Thực hiện các hoạt động quốc tế liên quan tới nghiên cứu khoa học và đào tạo về các lĩnh vực thuộc chức năng của Trung Tâm tại khu vực phía Nam hoặc khi được Viện, Bộ yêu cầu.

c) Thực hiện các hình thức liên kết, được nhận tài trợ và vay vốn để thực hiện các nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của Pháp luật. 

d)Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm:

- Lập quy hoạch Giao thông vận tải (bao gồm kết cấu hạ tầng, phương tiện, vận tải);

- Thẩm tra giá các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT.

- Nghiên cứu đánh giá các vấn đề tác động môi trường, khảo sát lưu lượng giao thông, dự báo nhu cầu vận tải;

- Tư vấn thẩm định quy hoạch phát triển GTVT của các chuyên ngành: đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, cảng và vận tải biển, hàng không và quy hoạch phát triển GTVT của các địa phương; tư vấn thẩm định báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo thẩm định các dự án đầu tư do các đơn vị khác lập; 

- Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi;

- Thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi do các đơn vị khác lập; 

- Nghiên cứu các vấn đề về tổ chức, quản lí Giao thông vận tải;

- Lập các báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo thẩm định các dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các dự án đầu tư;

- Lập quy hoạch phát triển GTVT của các chuyên ngành: đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, cảng và vận tải biển, hàng không và quy hoạch phát triển GTVT của các địa phương khu vực phía Nam; 

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan tới nghiên cứu khoa học phù hợp với các chức năng nhiệm vụ và năng lực của Trung Tâm theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn chuẩn bị đầu tư và đầu tư phát triển GTVT (kết cấu hạ tầng, vận tải, công nghiệp GTVT; xây dựng các đề án thành lập, chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; chuyển giao công nghệ); Tư vấn đầu tư công nghệ tin học; phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính - kinh tế các dự án đầu tư trong lĩnh vực GTVT, công nghiệp;

- Công tác định mức;

- Lập dự án đầu tư xây dựng GTVT;

- Thẩm định giá các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT khu vực phía nam;

- Nghiên cứu các vấn đề về môi trường, khảo sát lưu lượng giao thông, dự báo nhu cầu giao thông khu vực phía nam;

e) Tổ chức và phối hợp với các trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học; tổ chức hội thảo, hội nghị về GTVT, huấn luyện chuyển giao công nghệ và quản lí dự án GTVT; tư vấn quản lí dự án;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện, Bộ giao.

            III. Nhân sự:

Lê Bá Thảo Phó Giám đốc Kỹ sư Tin học xây dựng công trình
Phạm Minh Hải Phó Giám đốc Thạc sỹ Quản trị kinh doanh